Back to Programs

Chương trình Cho vay Thảm họa Tổn hại Kinh tế (EIDL) của SBA

Các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận vẫn còn thời gian để đăng ký các khoản vay lãi suất thấp và các khoản trợ cấp nhỏ thông qua Chương trình Cho vay Thảm họa Tổn hại Kinh tế (EIDL) của SBA.

Xem bản ghi từ hội thảo trên web gần đây của chúng tôi. Đại diện từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA) đã cung cấp thông tin cập nhật và chia sẻ mọi thứ quý vị cần biết về các chương trình EIDL này, bao gồm cả việc xem xét từng bước đơn đăng ký chương trình.

Tổng quan chung về chương trình EIDL:

  • Khoản vay 30 năm lên đến $2.000.000 với lãi suất cố định 3,75% (2,75% đối với tổ chức phi lợi nhuận)
  • Hai chương trình tài trợ dành cho các doanh nghiệp tại các cộng đồng thu nhập thấp. Để được xem xét nhận các khoản tài trợ này, một tổ chức phải đăng ký một khoản vay. Các tổ chức có thể được trao các khoản tài trợ ngay cả khi họ bị từ chối cho vay hoặc quyết định không nhận khoản vay đó.

Các thông tin cập nhật chính về chương trình này được công bố vào ngày 9 tháng 9 năm 2021:

  • Tăng hạn mức COVID EIDL. SBA sẽ nâng hạn mức COVID EIDL từ 500.000 đô la lên 2 triệu đô la. Nguồn vốn vay có thể được sử dụng cho mọi chi phí hoạt động thông thường và vốn lưu động, bao gồm tiền lương, mua sắm thiết bị và trả nợ.
  • Thực hiện Thời hạn Trả chậm. SBA đảm bảo các chủ doanh nghiệp nhỏ sẽ không phải bắt đầu trả nợ COVID EIDL cho đến hai năm sau khi khoản vay bắt đầu để họ có thể vượt qua đại dịch mà không phải lo lắng về việc trang trải cuộc sống.
  • Thiết lập khung thời gian dành riêng trong 30 ngày. Để đảm bảo các doanh nghiệp ở Main Street có thêm thời gian để tiếp cận các nguồn vốn này, SBA sẽ triển khai khung thời gian dành riêng phê duyệt và giải ngân trong 30 ngày cho các khoản vay dưới 500.000 đô la. Việc phê duyệt và giải ngân các khoản vay trên 500.000 đô la sẽ bắt đầu sau khoảng thời gian 30 ngày này.
  • Mở rộng sử dụng quỹ hợp lệ. Giờ đây, quỹ COVID EIDL sẽ đủ điều kiện để trả trước nợ thương mại và thanh toán nợ doanh nghiệp liên bang.
  • Đơn giản hóa các yêu cầu liên kết. Để quy trình đăng ký COVID EIDL cho các doanh nghiệp nhỏ trở nên dễ dàng, SBA đã thiết lập các yêu cầu liên kết được đơn giản hóa hơn để bắt chước các yêu cầu của Quỹ Phục hồi Nhà hàng.

Vui lòng truy cập trang web SBA để biết các cập nhật mới nhất tại www.sba.gov.